178261-41-1

1-(methylsulfonyl)spiro[indoline-3,4'-piperidine]